Onderzoeken

Radiologen

Dr. Dirickx Philippe
Dr. Leroux Kris
Dr. Peters Niels
Dr. Verellen Stefan, Diensthoofd

 

Informatiebrochures betreffende de onderzoeken kan u hier terugvinden.

Radiografie (RX)

Het beeld dat ontstaat door gebruik van röntgenstralen (X-stralen), welke worden geproduceerd door een röntgenbuis. Röntgenstralen zijn een vorm van elektromagnetische stralen en hebben een beperkt risico op stralingsschade, afhankelijk van de dosis.

Doordat deze stralen in verschillende mate worden tegengehouden door verschillende weefsels (absorptie) ontstaat een projectiebeeld opgebouwd door de uittredende straling. Deze wordt opgevangen door een detector opgesteld achter het lichaamsdeel, welke ze omzet naar een digitaal computerbeeld (= directe radiografie).

Voor deze onderzoeksvorm is geen speciale voorbereiding vereist.

Indien u zwanger bent, dient u dit zeker te vermelden aan radioloog of verpleegkundige!

U dient geen afspraak te maken voor het onderzoek.

Meer informatie:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Röntgenstraling

http://www.zuinigmetstraling.be/nl

Mammografie

Radiografie (RX) van de borsten ter opsporing van borstkanker.

De borst wordt samengedrukt voor het bekomen van een goede opnamekwaliteit, wat een onaangenaam gevoel kan teweegbrengen maar zeer kortdurend is.

Best uitgevoerd in eerste dagen van de cyclus (eerste 12d na menstruatie) omdat het dan minder onaangenaam is.

Dit onderzoek wordt meestal uitgevoerd buiten de leeftijdsbepaling en uitsluitingsvoorwaarden van een screeningsmammografie en in geval van een diagnostische mammografie (klachten, letsel).

Het is erg belangrijk dat u eventuele voorgaande beelden meebrengt indien niet in ons centrum verricht of niet digitaal.

Voor deze onderzoeksvorm is geen speciale voorbereiding vereist.

Voor meer informatie zie Radiografie.

U dient een afspraak te maken voor dit onderzoek.

Meer informatie:
https://nl.wikipedia.org/wiki/mammogram

Screeningsmammografie

Vlaamse borstkankerscreening om de 2 jaar voor alle vrouwen tussen 50-69 jaar.

U ontvangt hiervoor automatisch een uitnodiging van de Vlaamse overheid of het kan op voorschrift van een arts.

Het onderzoek gebeurt in samenwerking met het Leuvens Universitair Centrum voor Kankeropsporing

Het Vlaamse screeningsprogramma is niet aangewezen indien:

  • u in behandeling bent voor borstkanker; dat geldt tot 10 jaar na de diagnose
  • u klachten heeft (die kunnen wijzen op borstklieraandoeningen)
  • u door erfelijke factoren een verhoogd risico op borstkanker heeft.

Meer informatie: zie mammografie.

Combinatie met een echografie van de borsten is bij een screeningsmammografie niet mogelijk.

Voor deze onderzoeksvorm is geen speciale voorbereiding vereist.

U dient een afspraak te maken voor dit onderzoek.

Meer informatie:
https://www.bevolkingsonderzoek.be/borstkanker/bevolkingsonderzoek

RX Arthrografie

Radiologisch onderzoek ter beoordeling van het gewricht (en andere structuren zoals pezen of ligamenten).

Dit na inspuiting van een joodhoudende contraststof rechtstreeks in het gewricht met aanvullend verrichten van een CT onderzoek.

Het gewricht mag tot 24u na het onderzoek niet belast worden om (verdere) letsels te voorkomen.

U dient zich minstens 4 uur nuchter aan te melden voor dit onderzoek.

Eventuele allergieën en/of zwangerschap dienen zeker te worden gemeld voor de start van het onderzoek!

Voor meer informatie zie Radiografie.

U dient een afspraak te maken voor dit onderzoek.

RX Slikfunctie

Een reeks radiografische opnames gemaakt tijdens het inslikken van een contraststof.

Neem eventueel een boterham mee indien u problemen hebt bij het slikken van vaste voeding.

Voor deze onderzoeksvorm is geen speciale voorbereiding vereist.

Voor meer informatie zie Radiografie.

U dient een afspraak te maken voor dit onderzoek.

RX Slokdarm, maag en duodenum (en transit)

Een reeks radiografische opnames gemaakt tijdens het drinken en inslikken van een contraststof.

Voor deze onderzoeksvorm is geen speciale voorbereiding vereist.

Indien aanvullend een onderzoek van de volledige dundarm (RX transit) dient te gebeuren, moet u zich wel nuchter aanmelden.

Bij aanwezigheid van een maagbandje kan dit worden opgespoten of leeggelaten, al gebeurt dit meestal door de behandelende chirurg.

Voor meer informatie zie Radiografie.

U dient een afspraak te maken voor dit onderzoek.

RX Colon

Een reeks radiografische opnames van de dikke darm na het plaatsen van een sonde via de anus tot in het rectum, waarlangs een contraststof wordt ingebracht.

Bij voorkeur is de dikke darm leeg voor het onderzoek. U mag tot 1u voor het onderzoek een licht ontbijt nemen en liefst de dag voordien restenarm eten en veel drinken voor het reinigen van de dikke darm.

Voor meer informatie zie Radiografie.

U dient een afspraak te maken voor dit onderzoek.

RX Herniografie

Enkele radiografische opnames worden verricht na inspuiten van contraststof in de buikholte.

U dient zich nuchter aan te melden voor dit onderzoek.

Voor meer informatie zie Radiografie.

Eventuele allergieën en/of zwangerschap dienen zeker te worden gemeld voor de start van het onderzoek!

U dient een afspraak te maken voor dit onderzoek.

RX Hysterografie

Enkele radiografische opnames worden verricht na inspuiten van contraststof in de baarmoederholte en eileiders via de vagina. Het onderzoek wordt uitgevoerd door uw gynaecoloog.

U dient zich nuchter aan te melden voor dit onderzoek.

Voor meer informatie zie Radiografie.

Eventuele allergieën dienen zeker te worden gemeld voor de start van het onderzoek!

U dient een afspraak te maken voor dit onderzoek.

RX Intraveneuze urografie of pyelografie (IVU of IVP)

Enkele radiografische opnames worden verricht na injectie van contraststof in een ader ter beoordeling van nieren, urinewegen en blaas.

Een warmtegevoel over het lichaam en bittere smaak zijn mogelijk.

Eventueel kan het onderzoek worden aangevuld met een mictiegrafie, wat evenveel betekent als opnames tijdens het plassen voor het in beeld brengen van de plasbuis.

U dient zich nuchter aan te melden voor dit onderzoek.

Voor meer informatie zie Radiografie.

Eventuele allergieën en/of zwangerschap dienen zeker te worden gemeld voor de start van het onderzoek!

U dient een afspraak te maken voor dit onderzoek.

RX Retrograde cystografie

Enkele radiografische opnames worden verricht na injectie van contraststof in de blaas via een blaassonde.

In uitzonderlijke gevallen kan de blaas worden gevuld via een suprapubische sonde.

Eventueel kan het onderzoek worden aangevuld met een mictiegrafie, wat evenveel betekent als opnames tijdens het plassen voor het in beeld brengen van de plasbuis.

U dient zich nuchter aan te melden voor dit onderzoek indien in combinatie met intraveneuze urografie.

Voor meer informatie zie Radiografie.

Eventuele allergieën en/of zwangerschap dienen zeker te worden gemeld voor de start van het onderzoek!

U dient een afspraak te maken voor dit onderzoek.

Botdensitometrie

Meting van de botdichtheid door middel van (zeer lage dosis) röntgenstralen (=botmeting, DXA of DEXA) voor het berekenen van de graad van botontkalking (tot osteoporose).

Het onderzoek gebeurt vaak in kader van terugbetaling voor bepaalde medicatie tegen osteoporose.

Voor deze onderzoeksvorm is geen speciale voorbereiding vereist.

Voor meer informatie zie Radiografie.

U dient een afspraak te maken voor dit onderzoek.

Computertomografie (CT-scan)

Dwarsdoorsneden doorheen het lichaam door middel van röntgenstralen, welke in digitale beelden in verschillende ruimtelijke vlakken en in 3D kunnen worden omgezet.

De patiënt wordt op een verrijdbare tafel door de brede, korte opening van het toestel geschoven.

Het onderzoek zelf is pijnloos en zeer kort (typisch korter dan 1 minuut).

In sommige gevallen wordt een jodiumhoudende contraststof ingespoten via de aders ter verhoging van het contrast tussen de verschillende weefsels en/of bij onderzoek van de bloedvaten. U dient zich dan nuchter aan te melden. Een warmtegevoel over het lichaam en bittere smaak zijn mogelijk.

U dient niet nuchter te zijn voor onderzoeken van volgende lichaamsdelen, doch vraag dit steeds telefonisch na bij het maken van een afspraak: boven- en onderkaak, sinussen, ledematen en gewrichten (uitz. Arthrografie) en wervelzuil (CWZ, DWZ, LWZ).

Voor onderzoeken van de buikholte kan het zijn dat wij u op de dienst een vloeibaar contrastmiddel laten drinken en/of dat contrast via de anus wordt ingebracht.

Belangrijk is dat u metalen voorwerpen verwijdert en goed stilligt.

Voor meer informatie zie Radiografie. Meestal is de stralingsdosis hoger dan een klassieke radiografie.

Eventuele allergieën en/of zwangerschap dienen zeker te worden gemeld voor de start van het onderzoek!

U dient een afspraak te maken voor dit onderzoek.

Meer informatie:
https://nl.wikipedia.org/wiki/computertomografie

Echografie

Onderzoek op basis van hoogfrequente, niet-hoorbare geluidsgolven, waarmee real-time dynamische dwarsdoorsneden van het lichaam kunnen worden gemaakt. Een echografie ter beoordeling van de bloedvaten heet een Doppler echografie (duplex of kleurendoppler) en steunt op de beoordeling van richting en snelheid van verplaatsing van reflecterende deeltjes (rode bloedcellen).

Voor een goede overdracht van de geluidsgolven wordt gebruik gemaakt van echogel op de huid.

Voordeel is dat er geen gebruik wordt gemaakt van röntgenstraling en het onderzoek bijgevolg volledig veilig is voor kinderen en zwangere patiënten.

Nadeel is dat bot en holle (luchthoudende) organen niet kunnen worden beoordeeld, omdat deze de geluidsgolven volledig terugkaatsen.

U dient nuchter te zijn voor een echografie van de bovenbuik.

Voor een echografie van de onderbuik dient u een volle blaas te hebben.

Een echografie van andere lichaamsdelen vereist geen speciale voorbereiding.

U dient een afspraak te maken voor dit onderzoek.

Meer informatie:
https://nl.wikipedia.org/wiki/echografie

Borstbiopsie (corebiopsie) of borstpunctie (fijne naaldaspiratie)

Het bekomen van een weefselstaal voor microscopisch onderzoek in kader van diagnosestelling van een borstletsel.

De procedure gebeurt onder echogeleiding door middel van een (fijne) holle naald onder lokale verdoving. Een blauwe plek of lichte pijn komen voor na het onderzoek.

Enkel op afspraak en in overleg met de aanvragende geneesheer. Voor dit onderzoek is geen opname vereist.

Bloedverdunnende medicatie dient steeds te worden vermeld en vaak is het noodzakelijk dat het schema in functie van de procedure wordt aangepast (in overleg met aanvragende geneesheer).

Borstmarkering (borstreperage)

Markering van een borstletsel door middel van een harpoennaald onder lokale verdoving en onder echografische of radiografische geleiding met het oog op een chirurgische ingreep.

Enkel op afspraak en in overleg met de aanvragende geneesheer.

Voorafgaande (dag)opname door de borstchirurg.

Bloedverdunnende medicatie dient steeds te worden vermeld en vaak is het noodzakelijk dat het schema in functie van de procedure wordt aangepast (in overleg met aanvragende geneesheer).

Biopsie ander lichaamdeel (meestal long, lever, schildklier of oppervlakkige locatie)

Bekomen van weefselstaal voor microscopisch onderzoek in kader van diagnosestelling van een letsel.

De procedure gebeurt onder echogeleiding of CT geleiding door middel van een holle of fijne naald en meestal onder lokale verdoving.

Een blauwe plek of lichte pijn komen voor na het onderzoek.

Enkel op afspraak en in overleg met de aanvragende geneesheer.

Een dagopname is noodzakelijk in geval van lever- en longbiopsie.

De eventuele mogelijke complicaties worden besproken voor het onderzoek.

Bloedverdunnende medicatie dient steeds te worden vermeld en vaak is het noodzakelijk dat het schema in functie van de procedure wordt aangepast (in overleg met aanvragende geneesheer).

Drainage van vochthoudende holte (abces) of galblaas

Evacuatie van vocht- of abcesophoping of galblaasvocht door middel van (pigtail)katheter met nemen van staal voor microbiologisch onderzoek en eventueel kweek.

Achteraf wordt de katheter gefixeerd op de huid en verbonden met een zakje.

De procedure gebeurt onder CT- of echogeleiding en wordt bepaald door de radioloog.

Enkel op afspraak en in overleg met de aanvragende geneesheer.

Een (dag)opname is quasi altijd noodzakelijk.

De eventuele mogelijke complicaties worden besproken voor het onderzoek.

Bloedverdunnende medicatie dient steeds te worden vermeld en vaak is het noodzakelijk dat het schema in functie van de procedure wordt aangepast (in overleg met aanvragende geneesheer).